2480 SAYILI CUMHURBAŞKANI KARARI İLE SÜRELERİN DURDURULMA SÜRECİNİN UZATILMASI HAKKINDA (7226 SAYILI KANUN İLE YARGILAMAYA İLİŞKİN SÜRELERİN DURDURULMASI-2279 SAYILI CUMHURBAŞKANI KARARI İLE İCRA İFLAS TAKİPLERİNE İLİŞKİN SÜRELERİN DURDURULMASI)

Covid-19 salgın hastalığı sebebiyle alınan tedbirler çerçevesinde yargılamaya ilişkin sürelerin durdurulması süreci Cumhurbaşkanlığı Kararıyla uzatılmıştır. İş bu karar ve uygulanması hakkında bilgilendirmek amacıyla bu yazıyı kaleme almaktayız.

26 Mart 2020 tarihinde 31080 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan 7226 s. Kanunun Geçici 1. Maddesi ile yargılamaya ilişkin İYUK, CMK ve HMK kapsamındaki (usuli çerçevedeki) süreler 13/03/2020 tarihinden 30/04/2020 tarihine kadar, 22 Mart 2020 tarihinde yayınlanan 2279 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ve 26 Mart 2020 tarihinde yayınlanan 7226 s. Kanunun Geçici 1.Maddesi ile İcra İflas Kanunu Kapsamındaki süreler ve işlemler 22/03/2020 tarihinden 30/04/2020 tarihine kadar durdurulmuş idi. Bu konuyla ilgili olarak İcra İflas Kanunu kapsamındaki sürelerin durdurulmasına ilişkin sitemizde daha önce yayınlamış olduğumuz “İCRA VE İFLAS KANUNU M.330 HÜKMÜ, 2279 SAYILI CUMHURBAŞKANI KARARI, UYGULANMASI VE 6183 SAYILI KANUN ÇERÇEVESİNDEKİ ALACAKLAR HAKKINDA” başlıklı yazımızı da dilerseniz okuyabilirsiniz.

30 Nisan 2020 tarihinde ise 31114 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan 2480 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı “(…)7226 s. Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun Geçici 1. Maddesinin 1. Fıkrasında düzenlenen durma süresi, 4734 sayılı Kmau İhale Kanununda öngörülen zorunlu idari başvuru yoluna ilişkin süreler hariç, 01/05/2020 tarihinden (bu tarih dahil) 15/06/2020 (bu tarih dahil) tarihine kadar uzatılmıştır.”  ile yukarıda ifade etmiş olduğumuz sürelerin durdurulmasına ilişkin düzenleme 15/06/2020 tarihine kadar uzatılmıştır.

Sürelerin durması; hukuk düzeninde belirlenmiş olan dava açma, icra takibi başlatma, başvuru, şikayet, itiraz, ihtar, bildirim, ibraz ve zamanaşımı süreleri, hak düşürücü süreler ve zorunlu idari başvuru süreleri de dahil olmak üzere bir hakkın doğumu, kullanımı veya sona ermesine ilişkin tüm sürelerin belirtilen tarih aralığında işlemiyor olması anlamına gelmektedir. Sürelerin durduğu tarihten son bulduğu tarihe kadar olan kalan süre, bu durumda 15/06/2020(dahil) tarihinden itibaren işlemeye başlayacaktır. Ancak durma süresinin başladığı tarih itibariyle sona ermesine on beş gün ve daha az kalmış olan süreler, durma süresinin sona erdiği günü takip eden günden başlamak üzere on beş gün uzamış sayılacaktır. Sona ermesine on beş günden fazla kalmış olan süreler ise, durma süresinin sona erdiği günü takip eden günden itibaren kaldığı yerden devam edecektir.

Buna ek olarak;

  • Suç ve ceza, kabahat ve idari yaptırım ile disiplin hapsi ve tazyik hapsi için kanunlarda düzenlenen zamanaşımı süreleri,
  • 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu’nda düzenlenen koruma tedbirlerine ilişkin süreler,
  • 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nda düzenlenen ihtiyati tedbiri tamamlayan işlemlere ilişkin süreler bu düzenleme kapsamı dışında olup durmayacaktır.

Ayrıca bu sürece ilişkin diğer hususları belirtmek gerekirse;

  • Durma süreci içerisinde kalan satış günleri için tekrar talep yapılmasına gerek olmaksızın icra iflas dairelerince yeni satış günü verilecek ve satış ilanı için ücret alınmayacaktır.
  • İcra ve iflas takipleri kapsamında bu süreç içerisinde rızaen yapılan ödemeler kabul edilecek ve taraflar diğer taraf lehine işlem yapılmasını talep edebileceklerdir.
  • Konkordato kurumuna ilişkin mühlet ve süreler İcra İflas Kanunu kapsamında olduğundan durma süresi kapsamında olacaktır; ancak konkordato mühletinin alacaklı ve borçlu bakımından sonuçları devam edecektir.