30/06/2020 TARİHLİ COVID-19 KAPSAMINDA KISA ÇALIŞMA VE İŞ AKDİNİN FESHİNE İLİŞKİN CUMHURBAŞKANI KARARLARI İLE YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER

30/06/2020

 

  • 2706 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı İle Kısa Çalışma Ödeneğinin Süresi Uzatılmıştır.

 

30/06/2020 tarihli 31171 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 2706 sayılı Cumhurbaşkanı Kararıyla 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu’nun Ek 2. Maddesi ve Geçici 23. Maddesi kapsamında düzenlenen kısa çalışma ödeneğine ilişkin süre 1 ay daha uzatılmıştır.

Daha önceki “Kısa Çalışma Ödeneği ve Başvuru Usulü” başlıklı yazımızda da ayrıntılı olarak değindiğimiz üzere genel ekonomik, sektörel, bölgesel kriz veya zorlayıcı sebeplerle işyerindeki haftalık çalışma sürelerinin geçici olarak en az üçte bir oranında azaltılması veya süreklilik koşulu aranmaksızın işyerinde faaliyetin tamamen veya kısmen en az dört hafta süreyle durdurulması hallerinde, işyerinde üç ayı aşmamak üzere sigortalılara çalışamadıkları dönem için gelir desteği sağlayan bir uygulamadır.

Bu nedenle de 26/03/2020 tarihli 7226 sayılı kanun ile yapılan düzenleme doğrultusunda 30/06/2020 tarihine kadar (bu tarih dahil) kısa çalışma başvurusunda bulunmuş olmak şartıyla bu işyerleri, kısa çalışma ödeneğinden üç ay süre ile faydalanabilmekteydi.

Bugün Resmi Gazete’de yayımlanan söz konusu cumhurbaşkanı kararıyla “(…) Covid-19 nedeniyle dışsal etkilerden kaynaklanan dönemsel durumlar kapsamında zorlayıcı sebep gerekçesiyle 30/06/2020 tarihine kadar (bu tarih dahil) kısa çalışma başvurusunda bulunmuş olan işyerleri için kısa çalışma ödeneğinin süresi; yeni bir başvuru ve uygunluk tespiti yapılmasına gerek bulunmaksızın, daha önce kısa çalışmadan yararlanan aynı işçiler için ve aynı şartları aşmamak kaydıyla, bu Kararın yayımlandığı tarihte kısa çalışma uygulaması devam eden işyerleri bakımından ise kısa çalışma bitiş tarihinden itibaren başlamak üzere bir ay uzatılmıştır. şeklini almıştır.

Bu bağlamda kısa çalışma ödeneğinden faydalanılabilmesi için önceki yazımızda belirttiğimiz şartların yanında bu sürenin uzatılması hususu; yalnızca 30/06/2020 tarihine kadar kısa çalışma ödeneği başvurusunda bulunmuş işyerleri için geçerli olacaktır.

  • 2707 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararıyla İşverenin Fesih Sınırlandırmasına ve İşçinin Ücretsiz İzne Çıkarılmasına İlişkin Süre Uzatılmıştır.

 

17/04/2020 tarihli 31102 Resmi Gazete’de yayımlanan 7244 sayılı Kanunla getirilen uygulama “Bu Kanunun kapsamında olup olmadığına bakılmaksızın her türlü iş veya hizmet sözleşmesi, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren üç ay süreyle 25 inci maddenin birinci fıkrasının (II) numaralı bendinde ve diğer kanunların ilgili hükümlerinde yer alan ahlak ve iyi niyet kurallarına uymayan haller ve benzeri sebepler dışında işveren tarafından feshedilemez.

 

Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren üç aylık süreyi geçmemek üzere işveren işçiyi tamamen veya kısmen ücretsiz izne ayırabilir. Bu madde kapsamında ücretsiz izne ayrılmak, işçiye haklı nedene dayanarak sözleşmeyi fesih hakkı vermez.” Şeklinde düzenlenmiş idi.

 30/06/2020 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 2707 sayılı Cumhurbaşkanı kararıyla;

  • İşverenin 4857 s. İş Kanunu’nun m.25/2 maddesinde belirtilen ahlak ve iyi niyet kuralarına aykırı sebepler dışındaki herhangi bir sebeple iş akdini feshetmesi bir ay daha engellenmiştir.

  • İşverenin işçiyi tamamen veya kısmen ücretsiz izne ayırmasına ilişkin üç aylık süre bir ay daha uzatılmıştır.