FİRMA VE KURUMLAR AÇISINDAN UETS SİSTEMİNE ZORUNLU GEÇİŞ

 

7201 Sayılı kanun md. 7/a çerçevesinde mevcut tüm gerçek ve tüzel kişilere elektronik tebligat zorunluluğu getirilmiştir ve sisteme SON BAŞVURU TARİHİ 31/01/2019’dur. Burada önemli olan kıstas ise; Ulusal Elektronik Tebligat Sisteminin devreye alınmasıyla birlikte mevcut KEP adresinden e-tebligat hizmeti verilmeyecek olup, UETS üzerinden yeni bir elektronik tebligat adresi alınması gerekmektedir. Bununla beraber UETS üzerinden sadece tebligat iletileri gönderileceğinden, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun 18. Maddesinin 3. Fıkrası “Tacirler arasında, diğer tarafı temerrüde düşürmeye, sözleşmeyi feshe, sözleşmeden dönmeye ilişkin ihbarlar veya ihtarlar noter aracılığıyla, taahhütlü mektupla, telgrafla veya güvenli elektronik imza kullanılarak kayıtlı elektronik posta sistemi ile yapılır.” ile 1525. Maddesinin 1.fıkrası “Tarafların açıkça anlaşmaları ve 18 inci maddenin üçüncü fıkrası saklı kalmak şartıyla, ihbarlar, ihtarlar, itirazlar ve benzeri beyanlar; fatura, teyit mektubu, iştirak taahhütnamesi, toplantı çağrıları ve bu hüküm uyarınca yapılan elektronik gönderme ve elektronik saklama sözleşmesi, elektronik ortamda düzenlenebilir, yollanabilir, itiraza uğrayabilir ve kabul edilmişse hüküm ifade eder.” kapsamındaki ticari faaliyetler ile 14 Ekim 2017 tarihinde yayınlanan 2017/21 sayılı Başbakanlık Genelgesi uyarınca kamu kurum ve kuruluşlarının elektronik ortamda yapacakları yazışmalar ( e-yazışma) KEP sistemi üzerinden gönderilmeye devam edilecektir.

Bu kapsamda;

· UETS ‘e kayıt olmak için KEP adresi zorunlu değildir.

· KEP adresiniz olsa dahi UETS’e kayıt olmak ise zorunludur.

Sonuç olarak; Anonim Şirket, Limited Şirket, Komandit Şirket, Kooperatif, Dernek ve Vakıf mükelleflerin yönetmelikle belirlenen 1 aylık sürede yani 31 Ocak 2019 tarihine kadar PTT (Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketi ve Şubeleri) ye müracat ederek Elektronik Tebligat başvurularını tamamlamalarının ve Tebligat çıkarmaya yetkili makam ve merci “ Tebligat Kanunu uyarınca tebligat çıkarmaya yetkili merci, idare, kurum, kuruluş ve kişiler” lerden yapılan tebligatlarını artık bu sistem üzerinden takip etmelerinin zorunlu olduğunu belirtmek gerekmektedir.