PANDEMİ NEDENİYLE VERGİ ERTELEMESİ

25/01/2021

25 Ocak 2021 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak aynı tarihte yürürlüğe giren 524 Sıra No’lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile COVID-19 salgınına ilişkin olarak İçişleri Bakanlığınca alınan tedbirler kapsamında geçici süreliğine faaliyetlerinin durdurulmasına karar verilen işyerlerinin bulunduğu sektörlerde faaliyette bulunan mükelleflerin 1/12/2020 tarihi (bu tarih dâhil) ila faaliyetlerine tekrar başlamaları uygun görülen tarih aralığında mücbir sebep halinde olduğu kabul edilmiştir.

Kabul edilen mücbir sebep dönemine isabet eden ve bu dönemde verilmesi gereken Muhtasar Beyannameler, Katma Değer Vergisi Beyannameleri ile “Form Ba-Bs” bildirimlerinin verilme ve söz konusu dönem içerisindeki e-Defterlerin oluşturulması ve imzalanması ile aynı sürede Gelir İdaresi Başkanlığı Bilgi İşlem Sistemine yüklenmesi gereken “Elektronik Defter Beratları” ile e-Defterler ve bunlara ilişkin berat dosyalarının ikincil kopyalarının yüklenme sürelerinin mücbir sebep halinin sona ereceği tarihi izleyen ayın 26 ncı günü sonuna kadar ve bu beyannamelere istinaden tahakkuk eden vergilerin ödeme sürelerinin beyanname verme süresi uzatılan ilk dönemden başlamak üzere beyannamenin verilmesi gerektiği ayı izleyen aydan itibaren sırasıyla her bir dönem için takip eden ilgili ayın sonuna kadar uzatılmıştır. Söz konusu Tebliğin tam metnini yazımız notunda bilgilerinize sunarız.[1]

 

 

 


[1] https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2021/01/20210125-12.htm (e.t. 2.01.2021)